27/09/2017
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၁၂ ။
15/09/2017
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၁၁ ။
04/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၈-၂၀၁၇) မှ (၂၁-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၄၁၂.၃၄၄) သန်းခန့်
04/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၈-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၃၃၆.၄၂၀) သန်းခန့်
04/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၂-၇-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၇-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၁၃၂.၃၅၆) သန်းခန့်

Pages