စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၆/၂၀၁၇) အရပုံမှန်တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်/ယန္တရားများ၊ စီမံချက်ဖြင့် တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်များနှင့် အထွေထွေကုန်စည်များအပေါ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒါဏ်ကြေးမျ

04/08/2017
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမိန် ့ကြေညာစာအမှတ်(၆/၂၀၁၇)အရပုံမှန်တင်သွင်းသည် ့ယာဉ်/ယန္တရားများစီမံချက်ဖြင် ့တင်သွင်းလာသည် ့ယာဉ်များနှင့်အထွေထွေကုန်စည်များအပေါ်သတ်မှတ်ထားသည် ့ဒါဏ်ကြေးများ