အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၂-၇-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၇-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၁၃၂.၃၅၆) သန်းခန့်

04/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၂-၇-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၇-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၁၃၂.၃၅၆) သန်းခန့်