အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၈-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၃၃၆.၄၂၀) သန်းခန့်

04/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၈-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၃၃၆.၄၂၀) သန်းခန့်