အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၈-၂၀၁၇) မှ (၂၁-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၄၁၂.၃၄၄) သန်းခန့်

04/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၈-၂၀၁၇) မှ (၂၁-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၄၁၂.၃၄၄) သန်းခန့်