အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၁၀-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၂၄၆.၁၆၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

22/10/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၁၀-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၂၄၆.၁၆၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း