အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာနှောင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲအား ဖိတ်ကြားခြင်း

အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာနှောင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲအား ဖိတ်ကြားခြင်း