အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ၊ အတွဲ (၇) အမှတ် (၂)

အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ၊ အတွဲ (၇) အမှတ် (၂)