ဂျပန်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန State Minister of Finance နှင့်မြန်မာ့အကောက်ခွန် (၆.၁.၂၀၁၇)

04/05/2017
ဂျပန်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန State Minister of Finance နှင့်မြန်မာ့အကောက်ခွန် (၆.၁.၂၀၁၇)