လျှပ်စစ်သုံး သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံး သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း