အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ (၉) ၊ အမှတ် (၆)

အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ (၉) ၊ အမှတ် (၆)