လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း