အကောက်ခွန်ထိန်း ရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

အကောက်ခွန်ထိန်း ရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များအား ထုတ်ပြန်ခြင်း