အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူးရာထူး ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူးရာထူး ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း