လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် Spare Parts များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM)၊ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG) နှင့် အေး

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် Spare Parts များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM)၊ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG) နှင့် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) များသို့ အသီးသီးရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း