အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရမည့်သူများ၏ခုံနံပါတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရမည့်သူများ၏ခုံနံပါတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း