အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ (၉) ၊ အမှတ် (၁၂)

အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ (၉) ၊ အမှတ် (၁၂)