အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၇၊ အမှတ် ၄

အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၇၊ အမှတ် ၄