အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၈၊အမှတ် ၂

အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၈၊အမှတ် ၂