အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၆၊အမှတ် ၇

အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၆၊အမှတ် ၇