ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှုကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ညွှန်ကြားချက်များ (Advance Ruling on Classification (SOPs))


Open pdf(Myanmar)


ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှုကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းလျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံနိုင်ရေးကိစ္စ (Advance Ruling on Classification (Fees))


Open pdf(Myanmar)


ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှုကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းလျှောက်လွှာပုံစံ (Advance Ruling on Classification Application Form)


Open Excel