အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ ကြေငြာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၃) - အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဆိုင်းငံ့မိန့်လျှောက်ထားသူများ သိရှိနိုင်ပါရန်


Open pdf