အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံ (Customs Warehouse) ဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စံပြလုပ်ငန်းစဉ်များ (SOPs - Standard Operating Procedures) ပြဌာန်းခြင်း


Open pdf

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၁၉


Open pdf