04/12/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၀-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၁၀-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၄၈၁၇.၂၇၈) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း
19/10/2017
အကောက်ခွန် သတင်းလွှာ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၁။
19/10/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၂-၉-၂၀၁၇) မှ (၃၀-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၁၃၉၇.၄၁၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း
12/10/2017
Call Center ဖွင့်လှစ်၍ ဖြေကြားပေးမည့်အကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
28/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၉-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၆၁.ဝ၅၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages