အကောကခြှနြဦးစီးဌာန၏ (၉-၃-၂၀၁၇) မှ (၂၃-၃-၂၀၁၇) အတှငြးခနြ့မှနြးတနဖြိုးကပြွ (၁၁၂၄.၂၀၁) သနြးခနြ့တနဖြိုးရှိအကောကခြှနမြဲ့ပစျစညြးမွားတားဆီး/ဖမြးဆီးရမိခှငြး
04/08/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၉-၃-၂၀၁၇) မှ (၂၃-၃-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၁၂၄.၂၀၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၄-၂-၂၀၁၇) မှ (၈-၃-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၉၀၇.၆၉၆) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မ-ဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
04/08/2017
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာအတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၅ ၂၀၁၇ ခုနစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်
04/08/2017
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၆/၂၀၁၇) အရပုံမှန်တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်/ယန္တရားများ၊ စီမံချက်ဖြင့် တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်များနှင့် အထွေထွေကုန်စည်များအပေါ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒါဏ်ကြေးမျ

Pages