21/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၉-၂၀၁၇) မှ (၇-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၆၅၂.၆၅၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
20/09/2017
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
27/09/2017
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၁၂ ။
15/09/2017
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၁၁ ။
04/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၈-၂၀၁၇) မှ (၂၁-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၄၁၂.၃၄၄) သန်းခန့်

Pages