27/09/2017
မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း ၂၀၁၇ (Customs Tariff of Myanmar 2017) အား ၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ စ၍ စတင်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
25/09/2017
MACCS စနစ်အားသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် မြဝတီနယ်စပ်ဒေသတွင် Briefing Session များစတင်ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း
13/12/2017

National Single Window System ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့ပေးရေး အတွက်MCD န

04/12/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၀-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၁၀-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၄၈၁၇.၂၇၈) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း

Pages