23/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အငယ်တန်းစာရေးနှင့် စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူးများသို့ ခန့်ထားရေးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမှု အောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
23/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စာတွဲထိန်းနှင့် အကောက်ခွန်ထိန်းရာထူးများသို့ ခန့်ထားရေးအတွက် လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
22/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
22/03/2018
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၆
21/03/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၃-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၃-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၂၀၇၁.၇၅၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages