20/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် ရေးဖြေ၊ လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
15/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေ စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
15/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊စာရင်းကိုင် (၄) ရာထူး ခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေ စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
13/03/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၂-၂၀၁၈ မှ (၂၈-၂-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၃၂၀.၃၂၅) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
13/3/2018
အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် ကွန်ပျူတာဆန်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

Pages