08/01/2019
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၄ ၊ အမှတ် ၃ ။
24/12/2018

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၂-၂၀၁၈) မှ (၁၅-၁၂-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၈၄၉.၄၁၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

18/12/2018
ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၂၀/၂၀၁၈) အရ Release Order Notification နှင့် Allowed Shipment Notification များတွင် အကောက်ခွန်အရာရှိများမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကိစ္စရပ်
18/12/2018
ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၁၉/၂၀၁၈) အရ အကောက်ခွန်ကြေညာလွှာများတွင် “Bank Name” အား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးရန်ကိစ္စရပ်
19/10/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၁-၂၀၁၈) မှ (၁၅-၁၁-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၇၅၅.၁၆၈) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages