10/09/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၈-၂၀၁၈) မှ (၃၁-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၂၇၆၉.၁၃၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
04/09/2018
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၁၁ ။
04/09/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၈-၂၀၁၈) မှ (၂၁-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၃၆၃.၃၅၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
24/08/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၈-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၈၄၈.၇၈၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
15/08/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၈-၂၀၁၈) မှ (၇-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၄၆၇.၃၀၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages