22/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
22/03/2018
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၆
21/03/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၃-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၃-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၂၀၇၁.၇၅၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
20/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် ရေးဖြေ၊ လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
15/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေ စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

Pages